koinofelis_ergasia

Αναγνωρίζεται μισθολογικά η προϋπηρεσία σε προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης του ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αναγνωρίζεται μισθολογικά η προϋπηρεσία σε προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Αναλυτικά, το συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρει:

«Οι αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. καθώς και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών καθορίστηκαν από 1-11-2011 με την αριθμ. οικ.2/13917/0022/17-2-2012 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 414/Β/23-2-2012), η οποία εκδόθηκε κατ” εξουσιοδότηση του άρθρου 22 παρ. 2 και 4 του Ν.4024/2011 και τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/24529/0022/24-3-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 928/Β/14-4-2014).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του διατακτικού της ανωτέρω Κ.Υ.Α., για τη μισθολογική εξέλιξη του ανωτέρω προσωπικού στα ΜΚ του άρθρου 12 του Ν. 4024/2011, λαμβάνεται υπόψη χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου.

Περαιτέρω, στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4024/2011, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισμό ή την πρόσληψη τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη, μετά τη μονιμοποίηση τους ή τη συνέχιση της απασχόλησης τους, μέχρι επτά (7) έτη κατ’ ανώτατο όριο. Μάλιστα σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι η προϋπηρεσία του εν θέματι αναπληρωτή εκπαιδευτικού, που απασχολήθηκε στα πλαίσια της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» (ΦΕΚ 2091/Β/2013) στο Δήμο Παρανεστίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε μηνών (17/2/2014-16/7/2014), με την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού και με πλήρη απασχόληση, δύναται να ληφθεί υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξή του, σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις».

elga

150 θέσεις εποχικού προσωπικού στον ΕΛΓΑ

O ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα (150) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών (ανά την Επικράτεια) του ΕΛ.Γ.Α., που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

Ειδικότερα:
140 ΠΕ Γεωπόνων
10 ΠΕ Κτηνιάτρων

Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2015 με αριθ. πρωτ. 6553/12-6-2015 ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού αρχίζει στις 16-07-2015 και λήγει στις 27-07-2015 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Σχέδιο αίτησης για προϋπηρεσία στον ΕΛΓΑ

Δύο θέσεις στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Δύο θέσεις προκήρυξε το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Μία (1) θέση στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Καινοτόμα υλικά για σχεδιασμό και επίδειξη ηλιακών κελιών» (κωδικός «2272», Ακρωνύμιο «INSOLCELL»), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας» (Πτυχίο Χημικού, Άριστη γνώση οργανικής χημείας, Αποδεδειγμένη εμπειρία και σε θέματα μοντελοποίησης οργανικών συστημάτων). Δείτε αναλυτικά εδώ

Μία (1) θέση στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Καινοτόμα υλικά για σχεδιασμό και επίδειξη ηλιακών κελιών» (κωδικός «2272», Ακρωνύμιο «INSOLCELL»), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας» (Πτυχίο Χημικού, Άριστη γνώση οργανικής χημείας και σύνθεσης οργανικών μορίων, Αποδεδειγμένη εμπειρία σε φωτοφυσικό/φωτοχημικό χαρακτηρισμό οργανικών συστημάτων). Δείτε αναλυτικά εδώ

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού στη Θεσσαλονίκη

Προκήρυξη μίας θέσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου) για τη στελέχωση της δομής του Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΣΙΣ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με διάρκεια σύμβασης από τις 26/7/2015 ως τις 30/9/2015.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ: http://arsis.gr/prokirixi-mias-thesis-kinonikou-litourgou/

ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Δώδεκα υποψήφιοι για κάθε θέση που «άνοιξε» στη Γ.Γ. Εσόδων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2015

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2Κ/2015 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3/14-5-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου Π.Ε. Εφοριακών, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών,υποβλήθηκαν συνολικά 5.677 αιτήσεις.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μια θέσεις της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 5.691 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΠΕ Εφοριακών με Πτυχίο Οικονομικών 4.295
ΠΕ Εφοριακών με Πτυχίο Νομικής 1.396
arxaiologiko mouseio thessaloniki

Πρόσληψη 15 ατόμων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Το ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Μ. Ανδρόνικου 6), και συγκεκριμένα για τις εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων:

15 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μ. Ανδρόνικου 2, Τ.Θ. 50619, ΤΚ 540 13 -Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης υπόψιν κας Παπαδημητροπούλου Αθηνάς ή κας Τσιταγιάννη Βασιλικής.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

oaed_photo2

Στατιστικά στοιχεία εγγεγραγραμμένης Ανεργίας ΟΑΕΔ Μάρτιος 2015

Ανακοίνωση για τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης Ανεργίας ΟΑΕΔ Μάρτιος 2015

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

oaed_photo

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας στο κτίριο της Διοίκησης του Οργανισμού

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας στο κτίριο της Διοίκησης του Οργανισμού»

Ημερομηνία: 28.04.2015

Για να δείτε τη περίληψη και το τεύχος της πρόσκλησης πατήστε εδώ

OAED_new

Διαγωνισμός για την Τελευταία έκδοση του ΟΠ

Πρόχειρος κλειστός διαγωνισμός για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της «Συντήρησης-Υποστήριξης-Επέκτασης-Αναβάθμισης-Βελτιστοποίησης και Ετοιμότητας λειτουργίας της τελευταίας έκδοσης του ΟΠΣ»
Ημερομηνία: 04.05.2015
Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

oaed_anakoinwseis

Αποτελέσματα ωρομίσθιων για πρόγραμμα ψυκτικών ΚΕΚΕ Ιωαννίνων

Αποτελέσματα ωρομίσθιων για πρόγραμμα ψυκτικών ΚΕΚΕ Ιωαννίνων

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο